Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 21/20

Τίτλος: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ (10.000,23€συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.     ΦΓ 21/20

Ημ/νία Διενέργειας: 10/07/2020

Προϋπολογισμός: 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ 

Τμήμα: Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Υλοποίησης Προμηθείων Υλικού 

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια Αγαθών

Τύπος: Συνοπτικός 

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, 5ος όροφος)