Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:     ΦΓ 81Ε/20

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 3.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης των 100 τμχ , για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ.

Ημ/νία Διενέργειας: 14/04/2021 

Προϋπολογισμός:  Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 23.400,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 24.804,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%).

Τμήμα:ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:   Προμήθεια 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 2/4/2021

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Πληροφορίες: e- Ε.Φ.Κ.Α.    (Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου)