Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:    108089/29-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008352208)

Τίτλος: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  προϋπολογισθείσας δαπάνης #48.031,60€# πλέον ΦΠΑ (ποσό #59.559,19€# συμπ/νου ΦΠΑ)  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το έτος 2021

Ημ/νία Διενέργειας: 12/04/2021 και ώρα 11:30 π.μ.

Προϋπολογισμός:  #48.031,60€# πλέον ΦΠΑ (ποσό #59.559,19€# συμπ/νου ΦΠΑ) 

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύρια Κατηγορία:   Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/03/2021

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Πληροφορίες: Ωρολογά Τερψιθέα  τηλ. 22310 56221