Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 8/20

Τίτλος: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 σταθμών εργασίας με λογισμικό συστήματος συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ (74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας: 11/06/2020

Προϋπολογισμός: #60.000,00#€ πλέον ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/05/2020

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες: e-Ε.Φ.Κ.Α.,(Ακαδημίας 22, ΤΚ 10671, Αθήνα, Γραφείο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, 5ος όροφος)