Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

Τίτλος: Ανακαίνιση εγκαταστάσεων 1ου, 2ου και 3ου ορόφου του ιδιόκτητου κτιρίου e-ΕΦΚΑ επί της οδού Πατησίων 30 και Καποδιστρίου στη Αθήνα, για την μεταστέγαση της Γενικής Δ/νσης Διεθνών Συνεργασιών.

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 456267/05-10-22

Α.Δ.Α. Διακήρυξης :   ΨΞ6Τ46ΜΑΠΣ-3Α1

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 22PROC011361910

Προϋπολογισμός : 290.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45317000-2 «Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Πατησίων 30, Τ.Κ.: 106 77, Αθήνα (Κωδικός NUTS: EL303).

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο Αξιολόγησης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 08/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 09/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ..