Διακήρυξη για διενέργεια διαγωνισμού

Τίτλος:  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης 

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 337734/16-12-2020

ΑΔΑ: Ω84546ΜΑΠΣ-ΜΦΗ

ΑΔΑΜ:: 20PROC007890794

Προϋπολογισμός : 125.205,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

CPV :  45453100-8 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ.: 54626, Θεσσαλονίκη, (EL522). 
 
Διατάξεις :  
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού
 
Κριτήριο Αξιολόγησης :  
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 21/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.. 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ..