Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Φάκελος:   ΦΓ 30Ε/20

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:  326256/08.12.2020

Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια

Τίτλος: Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 9.350,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (ή 11.594,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Προϋπολογισμός: 9.350,00 € πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/12/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 22/12/2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Ε.Φ.Κ.Α.(Ακαδημίας 22,  Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Ισόγειο,  Τμήμα Πρωτοκόλλου)