Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:       ΦΓ 21E/20

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘ. ΑΓΑΘΩΝ 
Τύπος: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ (10.000,23€συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.     ΦΓ 21Ε/20

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/08/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 04/08/2020

Προϋπολογισμός: 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα,  Αυτοτελές  Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)