Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 71Ε/20)

Φάκελος:   ΦΓ 71Ε/20


Τύπος: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 . 

Τμήμα:ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια

Τίτλος: Διακήρυξη Επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και άλλων οργανικών μονάδων του νομού Αττικής που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Αττικής, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ, για το έτος 2021, με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος ).

Προϋπολογισμός: #93.337,10# €  πλέον ΦΠΑ, ήτοι #115.738,00#€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α. )

Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/07/2021

Ημ/νία Διενέργειας: 28/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.