Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου   Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 347625 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 485002/03-04-2024

Θέμα: Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.785,00€ πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου στη Χίο και τη Λέσβο, για χρονικό διάστημα δύο ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας:  18/04/2024

Προϋπολογισμός:   45.785,00€ 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 03/04/2024

Τύπος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Στοιχεία επικοινωνίας : Καραμβάση Περσεφόνη Υπαπαντή
Γκέντση Μαρία  αρ. Τηλ. 22510-22748