Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 41/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 41/21

Τύπος: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης - Μυοκτονίας των κτιρίων της ΚΥ του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 06/08/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

Ημερομηνία Διενέργειας: 06/08/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #45.800,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #  56.792,00€  #συμπ/νου ΦΠΑ. Εκ των οποίων το ποσό των #20.800,00# € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:# 25.792,00# €) αφορά το μονομερές δικαίωμα του Φορέα για ανανέωση ενός (1) ακόμα έτους της σύμβασης.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/07/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, Γρ. Αυτοτελούς Τμ. Διοικητικής Μέριμνας, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης Πληροφορίες:   Σταυρούλα Μπίτσικα & Ηλίας Αλεξόπουλος
τηλ.210 37 29 645 & 210 37 29 772