Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 35/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 35/21

Τύπος: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης - Μυοκτονίας των κτιρίων της ΚΥ του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για ανανέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09/08/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Ημερομηνία Διενέργειας: 10/08/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #48.000,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #  59.520,00€ #συμπ/νου ΦΠΑ. Εκ των οποίων το ποσό των #24.000,00 # € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:# 29.760,00 # €) αφορά το μονομερές δικαίωμα του Φορέα για ανανέωση ενός (1) ακόμα έτους της σύμβασης.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/07/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, Γρ. Αυτοτελούς Τμ. Διοικητικής Μέριμνας, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Σερεβέτα & Ηλίας Αλεξόπουλος
τηλ.210 36 66 052 & 210 37 29 772