Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τίτλος: Εκτέλεση τεχνικών εργασιών για επισκευή και ανακαίνιση χώρων υπογείου και ανωδομής στο κτήριο ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ επί της οδού Δραγατσανίου 8, Αθήνα

 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης : 270066/08-06-22

 

Α.Δ.Α. Διακήρυξης :   948946ΜΑΠΣ-5ΤΒ

 

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 22PROC010714313

 

Προϋπολογισμός : 133.000,00 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

CPV :  45454100-5, Εργασίες ανακαίνισης

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου:  Δραγατσανίου 8, Τ.Κ.: 105 59, Αθήνα (Κωδικός NUTS: EL303)

 

Διατάξεις :  Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

 

Κριτήριο Αξιολόγησης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 01/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ..

 

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  09:00 π.μ..