Διακήρυξη Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 478962/24-11-2021 

Τίτλος: Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης, νέων κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση των εξωτερικών στηλών αποχέτευσης, αλλαγή κουφωμάτων και κατασκευή θερμομόνωσης δώματος ιδιόκτητου κτηρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Αγίου Μηνά 11 στο Ηράκλειο της Κρήτης

Προϋπολογισμός: 230.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.  24% )

Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/11/2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ...

Ημ/νία Διενέργειας: 13/12/2021  11:00:00 πμ

CPV :  45454100, Εργασίες Ανακαίνισης

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Αγίου Μηνά 11, Ηράκλειο Κρήτης (Κωδ. Nuts: EL 431)