Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 423969/08.09.23

ΑΔΑ:  6ΦΥΝ46ΜΑΠΣ-ΕΙ2

Θέμα:  Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Λαύριο

Ημ/νία Δημοσίευσης: 11.09.2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 09.10.2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Διεύθυνση Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, Φωκίωνος Νέγρη 10 ΤΚ 19500 - Λαύριο