Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 239419/15-05-2023

ΑΔΑ: 6ΟΞ646ΜΑΠΣ-ΥΨΖ

Θέμα:  Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του  Αποκεντρωμένου Τμήματος Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου του e-ΕΦΚΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/05/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 14η/06/2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προϊσταμένου του Αποκεντρωμένου Τμήματος  Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου του e-ΕΦΚΑ, Ι. Κοτσώνη 6, ΤΚ 84200 Τήνος.