Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:  146157/24-3-2023

ΑΔΑ: 969Α46ΜΑΠΣ-Λ48

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Ηλείας του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Αμαλιάδα

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/03/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 25/4/2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα, (3ης Μεραρχίας, Ερμού και Ιπποκράτους, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα).