Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:  138209/21.03.23

ΑΔΑ: ΨΣ4Α46ΜΑΠΣ-ΥΩΨ

Θέμα:  Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
1) Της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα
2) Του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγάρων

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/03/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 02.05.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Δ/νση Α΄ Δυτικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, Κελεού και Μιαούλη -ΤΚ 19200 - Ελευσίνα