Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:  126937/15.03.23

ΑΔΑ: ΨΥΩΦ46ΜΑΠΣ-ΑΝΙ

Θέμα:  Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών:
Α) Των υπηρεσιών της Τοπικής Δ/νσης Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ.
Β) Των αρχείων και βοηθητικών χώρων της Τοπικής Δ/νσης Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Κορωπί.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/03/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 25.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Δ/νση Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, Κύπρου 62, Τ.Κ. 19400, Κορωπί