Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 451287/03-10-2022

ΑΔΑ:  9ΛΧΨ46ΜΑΠΣ-ΞΗΛ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών: 1) της  ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας , με έδρα τη Λαμία και 2)  της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας , με έδρα τη Λαμία 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 5.10.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 8/11/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας Θερμοπυλών  72 – Τ.Κ  35100- Λαμία