Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 451239

ΑΔΑ:  ΨΚΘΓ46ΜΑΠΣ-0ΗΧ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθνσης Δ΄ Πειραιώς  του e-ΕΦΚΑ με έδρα τον Κορυδαλλό.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 4.10.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 09/11/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Δ Πειραιώς με έδρα τον Κορυδαλλό, (Σερρών 36, ΤΚ 18120 Κορυδαλλός).