Διακήρυξη  Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 451284/03-10-2022

ΑΔΑ:  Ψ9ΧΩ46ΜΑΠΣ-ΘΑΩ

Θέμα: Διακήρυξη  Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος  Καρύστου του  e-ΕΦΚΑ στην Κάρυστο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 4.10.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 8/11/2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προϊσταμένου του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου, επί της οδού Λεωφόρου Καρύστου - Χαλκίδος και Ελλήνων  Αμερικής, Κάρυστος , ΤΚ: 34001