Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 451289/03-10-2022

ΑΔΑ:  ΨΚ6Π46ΜΑΠΣ-ΩΟΞ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄  Βοιωτίας  με έδρα τη Θήβα

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 4.10.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 07/11/2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης    e-ΕΦΚΑ Β΄ Βοιωτίας  (Κάδμου 47, ΤΚ 32200, Θήβα)