Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 434201

ΑΔΑ: Ψ9ΜΕ46ΜΑΠΣ-Ξ1Γ 

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Aιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Ναύπακτο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28.09.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 9-11-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄Αιτωλοακρανίας με έδρα τη Ναύπακτο, (Λόρδου Βύρωνα 1, ΤΚ 30300 Ναύπακτος).