Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 434215/22-9-2022

ΑΔΑ: ΨΓ8Δ46ΜΑΠΣ-ΦΧΦ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Ηλείας του e-ΕΦΚΑ με έδρα τον Πύργο.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 3-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ  Α΄ Ηλείας με έδρα τον Πύργο, (Μυστρά 7 Τ.Κ. 27 131 Πύργος).