Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  256317/31-05-2022

ΑΔΑ:Ψ3Ν646ΜΑΠΣ-23Γ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου της Τοπικής Διεύθυνσης Λέσβου, στη Μύρινα. 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/06/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/07/2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προϊσταμένηςτου Αποκεντρωμένου Τμήματος Λήμνου επί της οδού Μητροπόλεως 8- Μύρινα- ΤΚ 81400.