Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 437573/26-09-2022

ΑΔΑ:  Ψ7Μ746ΜΑΠΣ-9Χ3

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Δ/νσης Λασιθίου,  στον Αγ. Νικόλαο 

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27.09.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 1.11.2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης Λασιθίου επί της οδού Επιμενίδου 12, Αγ. Νικόλαος-ΤΚ 72100- Κρήτη