Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 437237

ΑΔΑ: ΨΔΑΖ46ΜΑΠΣ-ΟΝΗ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Κάρπενήσι

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 31-10-2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ευρυτανίας  με έδρα το Καρπενήσι, (Μελίνας Μερκούρη & Γερανίου 6 Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι)