Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 434214

ΑΔΑ: ΨΟ3946ΜΑΠΣ-ΒΥΤ 

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης ΛΕΥΚΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη ΛΕΥΚΑΔΑ

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 3-11-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:  Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα, (Πεφανερωμένης 2 ΤΚ 31100 Λευκάδα)