Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 433943/22.09.22

ΑΔΑ:  ΨΝ9846ΜΑΠΣ-2ΛΓ

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκώντης της Τοπικής Δ/νσης Β΄ Βορείου Τομέα Αθήνας του e-ΕΦΚΑ, με έδρα το Χαλάνδρι

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23.09.2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 31.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:   Τοπική Δ/νση Β΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, Β. Γεωργίου & Αχ. Παράσχου 8, Τ.Κ. 15233, στο Χαλάνδρι.