Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 434201

ΑΔΑ: Ψ9ΜΕ46ΜΑΠΣ-Ξ1Γ 

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Ηλείας του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Αμαλιάδα

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 1-11-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:   Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Β΄Ηλείας με έδρα την Αμαλιάδα, (3ης Μεραρχίας, Ερμού και Ιπποκράτους, ΤΚ 27200, Αμαλιάδα).