Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 433944/22.09.22

ΑΔΑ:  61Τ746ΜΑΠΣ-ΕΥ4

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Δ/νσης Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, με έδρα την Κηφισιά

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/9/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 26.10.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών:   Τοπική Δ/νση Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, Λ. Κηφισίας 270, Τ.Κ. 14563, στην Κηφισιά