Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  263893/02-06-2022

ΑΔΑ: ΩΧ5Χ46ΜΑΠΣ-Ε39

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ζ΄ Θεσσαλονίκης, με έδρα τη σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/06/2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/07/2022

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών Τοπικής Διεύθυνσης Ζ΄ Θεσσαλονίκης επί της οδού Αγίας Τριάδος 1, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ56430