Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:   146148/24-3-2023

ΑΔΑ: ΨΥ1Δ46ΜΑΠΣ-7ΙΔ

Θέμα:  Διακήρυξη Δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Γ΄ Aιτωλοακαρνανίας του e-ΕΦΚΑ με έδρα τη Ναύπακτο

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/03/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 25.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄Αιτωλοακρανίας με έδρα τη Ναύπακτο, (Λόρδου Βύρωνα 1, ΤΚ 30300 Ναύπακτος).