Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:   843610/13.06.24

ΑΔΑ: ΨΓ0Ω46ΜΑΠΣ-2ΔΝ

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Λαύριο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/6/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:  03.07.24 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Διεύθυνση Ε΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ,
Φωκίωνος Νέγρη 10 ΤΚ 19500 - Λαύριο