Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:   843586/13-06-2024  

ΑΔΑ: 9Ξ5Χ46ΜΑΠΣ-ΞΛΨ

Θέμα: Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου του e-ΕΦΚΑ με έδρα την Κάλυμνο

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/6/2024

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών:  28/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης & Εισφορών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου e-ΕΦΚΑ  με έδρα την Κάλυμνο, Ανάσταση, ΤΚ 85200, Κάλυμνος.