Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 421714/07.09.23

ΑΔΑ:  Ψ0Ο646ΜΑΠΣ-ΣΔΥ

Θέμα:  Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου/των για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ με έδρα το Κορωπί

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08.09.2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 02.10.2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Διεύθυνση Δ΄ Ανατολικής Αττικής του e-ΕΦΚΑ, Κύπρου 62
ΤΚ 19400 - Κορωπί