Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 554912/24.11.22

ΑΔΑ: 9ΝΖΗ46ΜΑΠΣ-Ε7Ω

Θέμα: Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Δ/νσης Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, με έδρα την Κηφισιά.

Κωδικός CPV: 70220000-9

Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/11/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 21.12.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Τοπική Δ/νση Γ΄ Βορείου Τομέα Αθήνας e-ΕΦΚΑ, Λ. Κηφισίας 270, Τ.Κ. 14563, στην Κηφισιά