Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων)

Αρ. Φακέλου ΦΓ 4Ε/24

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) 92 οχημάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #2.601.108,87€# πλέον ΦΠΑ ή #3.225.375,00€# συμπ/νου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πανελλαδικά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών          

Ημ/νία Διενέργειας:  23/07/2024

Προϋπολογισμός: 2.601.108,87€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.225.375,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ

Ημ/νία Αποστολής για Δημοσίευση στην ΕΕ : 14/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/7/2024

Τύπος: Ανοικτός διαγωνισμός

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο), τηλ. 210-3729671