Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 75/23)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 75/23 (Αρ. Πρωτ.583590/09-11-2023 Διακήρυξης)

Τίτλος:  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16

Ημ/νία Διενέργειας: 28/11/2023    

Προϋπολογισμός: 8.700.000,00 € πλέον του νομίμου ΦΠΑ (10.788.000,00 συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/11/2023    

Τύπος: Διακήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας: Γαλάρης Βασίλειος, Αλεξόπουλος Ηλίας (Αρ.τηλ.210-3729689, 210-3729772)