Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 63/21)

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 63/21 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:   380404/27-09-2021

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διενέργεια  Ανοικτού ΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού Κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Α) Ιατρού Εργασίας  και Β) Τεχνικού Ασφαλείας,   για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Ημ/νία Διενέργειας: 19/10/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #93.664,00 €# πλέον Φ.Π.Α. (1 ΈΤΟΣ + 1  ΈΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)  

Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/09/2021

Στοιχεία επικοινωνίας :Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-37 29 506 /  210 37 29 772