Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 50/22)

Αρ. Φακέλου  ΦΠΥ 50/22 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης:   309002/01-07-2022 

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης Αδειών Χρήσης λογισμικού ORACLE για την κάλυψη των αναγκών του e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για προαίρεση – παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος
(ΦΠΥ50/22)

Ημ/νία Διενέργειας03/08/2022

Προϋπολογισμός:  Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #1.373.600,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #1.703.264,00€# συμπ/νου ΦΠΑ.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 01/07/2022

Τύπος:    ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 1/8/2022

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Αννουσάκη Σ.  αρ.τηλ. 210.37 29 689 /   Αλεξόπουλος Η. αρ.τηλ. 210 37 29 772