Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 45/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 45/21 (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 335483/30-08-21)

Τύπος: Διεθνής Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΠΥ 45/21)

Ημ/νία Διενέργειας: 06/10/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #576.000,00 €# πλέον Φ.Π.Α. (#714.240,00# € συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/09/2021

Στοιχεία:Αννουσάκη Σ. (Αρ.τηλ.210-3729689, 210-3729772)