Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 78/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 78/21 

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Προμήθεια Αγαθών

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων,για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ταινιών και αναλωσίμων Backup για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης20.050,60€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 24.862,74€ συμπ/νου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας: 16/11/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμός: #20.050,60#€ πλέον ΦΠΑ ήτοι #24.862,74#€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/10/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 10/11/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)