Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 72/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 72/21 

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Προμήθεια Αγαθών

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, για την Προμήθεια 160 εκτυπωτών ασπρόμαυρης εκτύπωσης, 1 έγχρωμου εκτυπωτή και 100 σαρωτών εγγράφων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του e-ΕΦΚΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας: 12/10/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός: #58.500,00 €# πλέον Φ.Π.Α. (#72.540,00# € συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/09/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 07/10/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)