Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 40/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 40/21 

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Προμήθεια Αγαθών

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια υλικού Η/Υ, δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού IP τηλεφωνίας  των υποδομών του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Ημ/νία Διενέργειας: 23/09/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προϋπολογισμός: #48.092,00 €# πλέον Φ.Π.Α. (#59.634,08# € συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/09/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 20/9/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e-ΕΦΚΑ (Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)