Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου  : ΦΠΥ 81/23 (Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 714521/05-12-2023)

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την Παροχή Υπηρεσιών Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας  του e-ΕΦΚΑ στην Αττική. 

Ημ/νία Διενέργειας: 21/12/2023

Προϋπολογισμός: 66.890,92 συμπ/νου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης: 5/12/2023

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων    

Στοιχεία επικοινωνίας: Καρακάσης  Παναγιώτης στο τηλ. 210.36 66 013  και Αλεξόπουλος Ηλίας στο τηλ. 210.37.29.772