Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Συστ. Αρ. ΕΣΣΗΔΗΣ :  275135

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Τίτλος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #173.719,80€ # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #215.412,550 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18)μηνών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: #173.719,80€ # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #215.412,550 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/11/2023 

Ημ/νία Διενέργειας: 14/12/2023

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κωνσταντίνα Χρόνη 2710391942