Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 76/23

Τίτλος:  Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών/υλικών για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) των κτιρίων που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των κτιρίων που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Καταληκτική Ημ/νία υποβολής προσφορών: 30/11/2023

Ημ/νία Διενέργειας: 04/12/2023    

Προϋπολογισμός: 59.841,30€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 74.203,21€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/11/2023    

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22,    TK 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)