Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου: ΦΓ 72/23

Τίτλος:  Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,για την προμήθεια: 1) είκοσι τριών (23) ηλεκτρονικών υπολογιστών αναβαθμισμένων δυνατοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, 2) δεκαέξι (16) ηλεκτρονικών υπολογιστών αναβαθμισμένων δυνατοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μελετών του e-ΕΦΚΑ και 3) δύο (2) Εκτυπωτών Πλαστικών Καρτών για την έκδοση ΕΚΑΑ.

Ημ/νία Διενέργειας: 22/11/2023    

Προϋπολογισμός: 97.530,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 120.937,20€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 2/11/2023    

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/11/2023

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)